Chất nào sau đây tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư chỉ thu được muối Fe3+?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook