Chi tiết: “Đối với ông lái đò ấy, sông Đà như một trường thiên anh hùng ca mà ông thuộc lòng đến cả những cái chấm than chấm câu và cả những đoạn xuống dòng” thể hiện?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook