Cho \(A = \dfrac{{36.85.20}}{{25.84.34}}\) và \(B = \dfrac{{30.63.65.8}}{{117.200.49}}\). Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook