Cho \(C = \left( {\dfrac{{ - 1}}{6} + \dfrac{5}{{12}}} \right) + \left( {\dfrac{7}{{12}} + \dfrac{{11}}{{24}} + \dfrac{{ - 5}}{6}} \right)\) và \(D = \dfrac{{ - 5}}{7} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{{ - 1}}{5} + \dfrac{{ - 2}}{7} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{7}{{15}}\). Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook