Cho \(\Delta ABC\) có \(AB < AC.\) Trên đường phân giác \(AD\) lấy điểm \(E.\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook