Cho đường tròn \(\left( {O;2,5cm} \right)\) và bốn điểm \(M,N,P;Q\) sao cho \(OM = 2\,cm;ON = 2,5\,cm;\)\(OP = 3\,cm;OQ = 1cm\). Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook