Cho \(F = \left( { - \dfrac{9}{{25}}} \right).\dfrac{{53}}{3} - {\left( { - \dfrac{3}{5}} \right)^2}.\dfrac{{22}}{3}\) và \(P = \left( {1 - \dfrac{1}{2}} \right).\left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right).\left( {1 - \dfrac{1}{4}} \right)...\left( {1 - \dfrac{1}{{999}}} \right).\left( {1 - \dfrac{1}{{1000}}} \right)\). Khi đó tổng \(M + N\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook