Cho góc \(xOz\) và tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oz\). Tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Oy\) và \(Oz\). Biết \(\widehat {xOy} = 40^\circ ;\,\widehat {yOt} = 50^\circ ;\widehat {xOz} = 140^\circ \). Tính \(\widehat {tOz}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook