Cho hai tam giác \(ABC\) và \(FED\) có \(\widehat A = \widehat F\), cần thêm điều kiện gì dưới đây để hai tam giác (thứ tự đỉnh như vậy) đồng dạng theo trường hợp góc – góc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook