Cho hạt prôtôn có động năng 1,8 MeV bắn vào hạt nhân \[_{3}L{{i}^{7}}\]  đang đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ. Cho biết \[{{m}_{P}}~=\text{ }1,0073\text{ }u;\text{ }{{m}_{\alpha }}~=\text{ }4,0015\text{ }u;\text{ }{{m}_{Li}}~=\text{ }7,0144\text{ }u.\] Cho chùm hạt α bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T theo phương vuông góc với từ trường. Lấy \[u{{c}^{2}}~=\text{ }931,5\text{ }MeV,\text{ }c\text{ }=\text{ }{{3.10}^{8}}~m/s,\] độ lớn điện tích nguyên tố \[e\text{ }=\text{ }1,{{6.10}^{-19~}}C\] . Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt α trong từ trường đều bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook