Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của

SA, N là điểm trên đoạn SB sao cho \[SN=2NB.\] Mặt phẳng chứa MN cắt đoạn SD tại Q và cắt đoạn SC tại P. Tỉ số $\frac{{{V}_{S.MNPQ}}}{{{V}_{S.ABCD}}}$ lớn nhất bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook