Cho hình vẽ sau với \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{D_2}}\). Chọn câu sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook