Cho phản ứng:

\(Ca+C{{l}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}CaC{{l}_{2}}\)

Kết luận nào sau đây đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook