Cho phương trình phản ứng

\(aFeS{O_4} + b{K_2}C{{\rm{r}}_2}{O_7} + c{H_2}S{O_4} \to dF{{\rm{e}}_2}{(S{O_4})_3} + e{K_2}S{O_4} + fC{{\rm{r}}_2}{(S{O_4})_3} + g{H_2}O\)

Tỷ lệ a : b là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook