Cho quá trình \(F{{\rm{e}}^{2 + }} \to F{{\rm{e}}^{3 + }} + 1{\rm{e}}\). Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook