Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau:

(1) A1 + A2 → A3 + H2

(2) A3 + A4 → FeCl3

(3) A5 + FeCl3 → A3 + I2 + A2

(4) A2 + A6 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) MnCl2 + A7 + A4

(5) A4 + A8 \(\xrightarrow{{{{30}^o}C}}\) CaOCl2 + A7

Các chất A2, A3, A6 lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook