Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

\(NaOH{\text{ }}\xrightarrow{{ + ddX}}Fe{\left( {OH} \right)_2}\xrightarrow{{ + ddY}}F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\xrightarrow{{ + ddZ}}BaS{O_4}\)

Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook