Cho sơ đồ sau: Si \(\xrightarrow[?]{(1)}\) SiO2 \(\xrightarrow[?]{(2)}\) Na2SiO3 \(\xrightarrow[?]{(3)}\) H2SiO3.

Các cần lấy trong phản ứng (1), (2), (3) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook