Cho tam gác ABC và tam giác DEF có: \(\widehat B = \widehat D = {90^0},\,\widehat A = \widehat E,\,\,AC = FE\). Tính độ dài \(AB\) biết \(DE = 5cm.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook