Cho tam giác \(ABC\) có \({90^0} < \widehat B < {135^0};\,\widehat C < {45^0}.\) Vẽ đường cao \(AH.\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook