Cho tam giác \(ABC\), có \(G\) là trọng tâm và các đường trung tuyến \(AM,BN,CP\). Trên tia \(AG\) kéo dài lấy \(D\) sao cho \(G\) là trung điểm của \(AD.\) So sánh các cạnh của tam giác \(BGD\) với các đường trung tuyến của tam giác \(ABC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook