Cho tam giác \(MNP,\) hai đường trung tuyến \(ME\) và \(NF\) cắt nhau tại \(O.\) Tính diện tích tam giác \(MNP,\) biết diện tích tam giác \(MNO\) là \(12c{m^2}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook