Cho các cặp chất sau:

(1) Khí Br2 và khí O2.                                              (5) Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Khí H2S và dung dịch FeCl3.                            (6) Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.                     (7) Hg và S.

(4) CuS và cặp dung dịch HCl.                               (8) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook