Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook