Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp chỉ gồm 5 hiđrocacbon có tỷ khối hơi so với H2 là 16,325. Hiệu suất phản ứng crackinh là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook