Đặc điểm nào dưới đây không phải là của NST thường (không xảy ra đột biến):

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook