Đặc điểm nào dưới đây không phải là sự giống nhau giữa prôtêin và axit nuclêic?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook