Đặt điện áp u = 180\[\sqrt{2}\]cos100πt (V) vào hai đầuđoạn mạch như hình vẽ bên. Biết tụ điện có điện dung C biến đổi. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi C = C1 thì dòng điện sớm pha hơn u một góc 200 và điện áp hiệu dụng UAM = U1. Khi C = C2 thì điện áp hiệu UAM = U2 với U1 – U2 = 152 V. Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook