Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta đưa vào một miếng sắt \(m = 16g\). Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào nhiệt lượng kế chứa \(600g\) nước ở \({10^0}C\), nhiệt độ của nước tăng lên tới \({20^0}C\). Xác định nhiệt độ của lò. Biết nhiệt dung riêng của sắt là \(478{\rm{ }}J/\left( {kg.K} \right)\), của nước là \(4180{\rm{ }}J/\left( {kg.K} \right)\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook