Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{{ - 12}}{{23}} \cdot \cdot \cdot \dfrac{{ - 8}}{{23}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook