Diện tích \(S\) của hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = - {x^2} + 2x,\,\,y = - 3,\,\,x = 1,\,\,x = 2\) được tính bởi công thức nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook