Giá trị biểu thức \(A = 78 + \left( { - x} \right) + \left( { - 98} \right) + x + \left( { - 2000} \right)\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook