Giá trị biểu thức \(M = \left( {\dfrac{4}{9} - \dfrac{7}{{11}}} \right):\dfrac{4}{9} - \dfrac{3}{{11}}\) là phân số tối giản có dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a > 0.\) Tính \(b - a.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook