Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì bể sẽ đầy trong \(3\) giờ \(20\) phút. Người ta cho vòi thứ nhất chảy trong \(3\) giờ, vòi thứ hai chảy trong \(2\) giờ thì cả hai vòi chảy được \(\dfrac{4}{5}\) bể. Thời gian vòi một chảy một mình đầy bể là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook