Hiện nay tuổi An bằng \(\dfrac{1}{3}\) tuổi bố và bằng \(\dfrac{3}{5}\) tuổi anh Bình. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố của An \(45\) tuổi.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook