Hiện tượng mỗi gen quy định một tính trạng mà kết quả tạo nên một số tính trạng luôn di truyền cùng với nhau. Đó là hiện tượng di truyền

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook