Hòa tan 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu theo tỷ lệ mol 1:2:3 bằng H2SO4 đặc nguội được dung dịch Y và 7,84 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y được khối lượng muối khan là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook