Kết quả của phép tính \(\left( { - 231} \right) + 186 + 231 + \left( { - 86} \right)\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook