Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook