Một bình nhôm khối lượng \(0,5kg\) chứa \(4kg\) nước ở nhiệt độ \({20^0}C\). Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng \(0,2kg\) đã được nung nóng tới \({500^0}C\). Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là \(896J/kg.K\), của nước là \(4,{18.10^3}J/kg.K\), của sắt là \(0,{46.10^3}J/kg.K\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook