Một ca nô xuôi dòng từ \(A\) đến \(B\) hết \(1\,{\rm{h}}\,24\) phút và ngược dòng hết \(2h\). Biết vận tốc dòng nước là \(3\) km/h. Tính vận tốc riêng của ca nô?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook