Một cá thể AB/ab khi giảm phân cho ra bao nhiêu loại giao tử nếu có liên kết gen hoàn toàn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook