Một gen có 3800 liên kết hiđrô, có nuclêôtit loại A = 400. Số nuclêôtit loại G bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook