Một khu vườn có \(72\) cây gồm mít, cam và xoài. Số cây mít chiếm \(\dfrac{1}{4}\) tổng số, số cây cam chiếm \(\dfrac{2}{3}\) tổng số. Hỏi vườn có bao nhiêu cây xoài?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook