Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình $u=5\cos \left( 8\pi t-0,04\pi x \right)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook