Môt tế bào có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) Dd khi giảm phân thưc tế cho mấy loai tinh trùng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook