Một tổ công nhân có \(42\) người, số nữ chiếm \(\dfrac{2}{3}\) tổng số. Hỏi tổ có bao nhiêu công nhân nữ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook