Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt \(30\) áo. Trong thực tế mỗi ngày xưởng dệt được \(40\) áo nên đã hoàn thành trước thời hạn \(3\) ngày, ngoài ra còn làm thêm được \(20\) chiếc áo nữa. Hãy chọn câu đúng. Nếu số sản phẩm xưởng cần làm theo kế hoạch là \(x\) (sản phẩm, \(x > 0,x \in \mathbb{N}\)) thì phương trình của bài toán là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook