Nhà nước thực hiện giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân bằng cách

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook