Nội dung nào dưới đây không phải phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook